Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση

Αν ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε., αποκτήσει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα, δικαιούται να ζητήσει τη μετατροπή της άδειας αυτής σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση, εφόσον έχει την προβλεπόμενη απο το άρθρο 7 του Π.Δ. 19/ 1995 ηλικία, κατά περίπτωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μετατροπής αντίστοιχης άδειας οδήγησης άλλου κράτους ισχύει ως έχει στο ελληνικό έδαφος και μετατρέπεται σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ελληνικής άδειας οδήγησης, μόνο αν η αρχική άδεια είχε εκδοθεί από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία καθώς και από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάϊν.
Ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε. από μετατροπή ελληνικής άδειας οδήγησης, αν επαναποκτήσει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα, δικαιούται να ζητήσει εκ νέου τη μετατροπή της ισχύουσας ξένης άδειας σε ελληνική. Στην περίπτωση που η ελληνική αυτή άδεια έχει χαθεί (όχι με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου), εκδίδεται αντίγραφό της λόγω απώλειας, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.19/1995 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας, χωρίς όμως ο ενδιαφερόμενος να καταβάλλει τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ.87/1997.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση, χωρίς χαρτόσημο.
Yπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνεται:
Οτι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφορών - Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και
Οτι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.)
Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος έχει την ελληνική υπηκοόηττα.
Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του αν πρόκειται για ξένο υπήκοο.
Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
Τη ξένη άδεια, η οποία επιστρέφεται στην αρμόδια Αρχή της χώρας έκδοσης, με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών - Επικοινωνιών.
Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή κάρτας προσωρινής άδειας παραμονής αλλοδαπού ή κάρτας παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Ελληνας υπήκοος, η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον, πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμης).
Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή ποσού χιλίων (1.000) δραχμών υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ.638/1970.
Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπερ τρίτων ποσών, ανά κατηγορία ή υποκατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.